Lisätietoja

Yhteystiedot:

Pelitutkimuksen vuosikirja, päätoimittaja professori Raine Koskimaa
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
(sähköisesti: raine.koskimaa {at} jyu.fi)

Julkaisija: Tampereen yliopisto. Julkaisuympäristöä koskevissa asioissa yhteyshenkilö: professori Frans Mäyrä, INFIM, 33014 Tampereen yliopisto (sähköisesti: frans.mayra {at} uta.fi)

Ohjeet kirjoittajille

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan tekstiäsi Pelitutkimuksen vuosikirjaan, ole ensin yhteydessä päätoimittajaan tai toimitussihteeriin. Heiltä saat tarkemmat ohjeet artikkelin toimittamisesta sekä vuosikirjassa sovellettavista käytännöistä. Lue tarkemmat kirjoitusohjeet ennen käsikirjoituksen lähettämistä.

Tekstien käyttöoikeudet ja rajoitukset

Pelitutkimuksen vuosikirjan tekstien tekijänoikeudet ovat kunkin artikkelin kirjoittajilla. Vuosikirjan tekstejä saa vapaasti käyttää ei-kaupallisiin, tutkimus- ja opetustarkoituksiin (Creative Commons -lisenssi). Mahdollisesta kaupallisesta uudelleenjulkaisusta tulee aina sopia kunkin artikkelin kirjoittajan kanssa.

Pelitutkimuksen vuosikirjan arviointiprosessi

Pelitutkimuksen vuosikirjan artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin, ja Pelitutkimuksen vuosikirja noudattaa arvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan arviointiohjeistoa (ks. http://www.tsv.fi/tunnus/kaytto.php).

Toimituskunnan jäsenet lukevat ja kommentoivat ensin tarjotut käsikirjoitukset ja pyytävät tarvittaessa kirjoittajilta täsmennyksiä ja uusia versioita ennen kuin käsikirjoitukset lähetetään ulkopuolisille arvioitsijoille. Pääsääntöisesti pyydämme kaksi arviointilausuntoa kustakin artikkelista, ja arvioitsijoina ovat yleensä tohtorintutkinnon suorittaneet pelitutkimuksen asiantuntijat.

Poikkeustapauksissa arvioitsijoina käytetään sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät ole vielä suorittaneet tohtorintutkintoa, jos heillä on artikkelin arvioinnissa tarvittavaa erityisosaamista. Pelitutkijoiden lisäksi käytämme tietyissä tapauksissa myös sellaisia muiden alojen asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet artikkelikäsikirjoituksissa käytettyihin teoreettisiin viitekehyksiin tai tutkimusmenetelmiin.

Poikkeustapauksissa käytämme vain yhtä tai kolmea arvioitsijaa. Yhtä arvioitsijaa käytetään esimerkiksi silloin, jos artikkeli menee anonyymin arvioinnin lisäksi myös avoimeen arviointiin. Jatkossa teemme useammin kokeiluja avoimella arvioinnilla, mutta avoin arviointi yhdistetään aina anonyymiin vertaisarviointiin. Kolmatta arviointilausuntoa saatetaan pyytää, jos kaksi lausuntoa ovat keskenään selvästi ristiriitaisia.

Arvioitsijat hyödyntävät arviointilausuntoa kirjoittaessaan Pelitutkimuksen vuosikirjan arviointilomaketta, jossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti tekstien teoreettis-metodologiseen laatuun mutta myös rakenteeseen ja kieliasuun (ks. liite). Lausunto on kuitenkin vapaamuotoinen. Useimmissa tapauksissa tarjotuista käsikirjoituksista pyydetään palautteen perusteella uudet versiot, jotka lähetetään tarvittaessa vielä uudelleenarviointiin toimituskunnan ulkopuolisille arvioitsijoille. Aiempina vuosina kaikkia tarjottuja artikkelikäsikirjoituksia ei ole hyväksytty julkaistavaksi, ja joissain tapauksissa kirjoittaja on saamansa palautteen perusteella tehnyt julkaisuun artikkelin sijasta katsauksen. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Vuosikirjan toimituskunta, asiantuntija-arvioiden perusteella.

Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaistut katsaukset, esittelyt ja arviot eivät läpikäy anonyymiä vertaisarviointia, mutta kirjoittajat saavat palautetta ja korjausehdotuksia toimituskunnalta.

Edellä kuvattua toimintatapaa on noudatettu Pelitutkimuksen vuosikirjassa julkaisun perustamisesta 2009 lähtien.

Liite, arviointilomake:

1. Lyhyt kuvaus artikkelin keskeisestä sisällöstä
2. Artikkelin mahdolliset erityisvahvuudet (rajaus, metodit, tulosten tulkinta jne.)
3. Artikkelin mahdolliset heikkoudet (rajaus, metodit, tulosten tulkinta jne.)
4. Artikkelin kieliasu
5. Muuta palautetta ja mahdolliset lisäperustelut julkaisukelpoisuudesta
6. Arvio julkaisukelpoisuudesta:  Julkaistavissa lähes sellaisenaan – Julkaistavissa pienin muutoksin ilman uudelleenarviointia – Julkaistavissa mahdollisesti suurempien muutosten ja uudelleenarvioinnin jälkeen – Ei julkaisukelpoinen.